• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 •      บริษัทฯได้เริ่มดำเนินงานโดยมีจุดประสงค์ในการที่จะส่งเสริมธุรกิจที่สามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน และคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเกิดจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด จึงเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือที่ดีที่สุด จึงทำให้มีแนวคิดในการที่จะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

  จากจุดนี้ บริษัทฯ จึงเข้าร่วมมีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟระดับโลกทำให้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดและได้รับการแต่งตั้งพันธมิตรธุรกิจ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการจำหน่ายในรูปแบบ ค้าปลีก ค้าส่ง และงานประดับอาคาร สถานที่ ทุกขนาดโครงการ ด้วยศักยภาพในการขยายฐานการตลาดได้รวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ช่วยในการบริหารจัดการ

  ด้วยเหตุนี้จังทำให้บริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจอุปกรณ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งมีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจนี้


  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต