• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 • บริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยมีหลักแนวคิดในการสร้างงานศิลปะ นำมาดำเนินงาน โดยผู้ก่อตั้งดำเนินธุรกิจ ด้วยทัศนคติที่มีใจรักงานศิลปะเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากกลุ่มธุรกิจงานโฆษณา งานศิลปะ หรือธุรกิจไวน์ ซึ่งผู้ก่อตั้งเชื่อว่า ไวน์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและบำบัดรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจประหยัดพลังงาน ที่มีเทคโนโลยีระดับสากล และขยายงานไปสู่การนำเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการดูแลรักษาและบำบัดสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาการใช้เทคโนโลยีชีวิภาพเพื่อการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกที่สูงขึ้น

  บริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีฐานการลุงทุนขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นพันธกิจ เนื่องด้วยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจไปในทางเดียวกันและสามารถตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มขยายกิจการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นโดยมีนโยบายในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศในกลุ่มเอเชียซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน


  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต