• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 •      ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สภาวะแวดล้อมและสุขภาพของประชากรมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือ การใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวอันจะก่อให้เกิดโทษมากกว่าก่อให้เกิดประโยชน์ ทางบริษัทฯ จึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจในด้านชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อม โดยหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รู้จักเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการลดประมาณการใช้สารเคมีอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค

       ในภาคการตลาด ปีที่ผ่านมานั้นทางบริษัทฯ ได้ทำการแนะนำสินค้าและบริการด้วยการทดสอบเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมี ต่อองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ ร้านค้า ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต่างยอมรับถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี


       ทางบริษัทบางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม จำกัด มีนโยบายที่จะดำเนินการแนะนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพนี้ไปสู่ตลาดสากล โดยปัจจุบันได้เริ่มทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศในตลาดเอเชีย ซึ่งแนวโน้มการทดสอบออกมาได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง


  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต